தொடர் 32

முரண்பாடுகளின் பட்டியல்

குர்ஆன்  தனக்குத்தானே எவ்வாறு முரண்படுகிறது என்பதை கீழே தரப்பட்டுள்ள பட்டியல் சுருக்கமாக விளக்குகிறது. கீழே கணப்படும் எண்கள் குர் ஆனின் வசனங்களைக்  குறிப்பிடுகிறது.

 

படைப்பாளன்

அல்லாஹ் மட்டுமே                                                : 39:62, 40:62

படைப்பாளர்களில் சிறந்தவன்                         : 23:14, 37:125   (மற்ற படைப்பாளர்கள் யார்?)

படைப்பின்காரணம்

அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்காக                              : 2:21, 51:56, 13:15

நரகத்திற்காக                                                                 : 7:179, 50:30, 19:71

படைப்பினங்களிடமிருந்து எவ்வித

தேவைகளற்றவன்    : 3:97, 35:15

பூமிமற்றும்வானங்களின்படைப்பு

பூமி முதலில் படைக்கப்பட்டது                                       : 2:29, 41:9-12

வானம் முதலில் படைக்கப்பட்டது                               : 7:54, 10:3, 11:7, 32:4, 79:27-30

ஆறு நாட்களில் படைக்கப்பட்டது                 : 7:54, 10:3, 11:7, 25:59

எட்டு நாட்களில் படைக்கப்பட்டது                                : 41:9-12

‘குன்’ என்றால்உடனே உருவாகிவிடும்                        : 2:117, 3:59, 19:35

பூமிமற்றும்வானங்களின் வாரிசு

படைப்பினங்களிடமிருந்து பெறப்பட்டது                  : 3:180, 15:23, 19:40, 21:89, 28:58

அல்லாஹ்வே அனைத்திற்கும் உரிமையாளன்  : 2:116, , 3:189, 9:116,10:55, 20:6, 21:19,

 57:2 , 44:85

அல்லாஹ்வே அனைத்திற்கும் வாரிசு                      : 15:23

மனிதன் படைக்கப்பட்டது

தூசியிலிருந்து                                                                             : 3:59

ஈரமான கருப்பு களி மண்ணிலிருந்து                       : 17:61, 38:71

சுடப்பட்ட களி மண்ணிலிருந்து                                      : 15:26

அல்லாஹ்வின் இருகைகளால்                                       : 38:75

தண்ணீரிலிருந்து                                                         : 21:30

எதுவுமாக இல்லாத நிலையிலிருந்து                         : 19:9, 19:67

எதுவுமாக இல்லாத நிலையிலிருந்து

படைக்கப்படவில்லை             : 52:35

‘குன்’ என்றால்உடனே உருவாகிவிடும்                        : 2:117, 3:59, 19:35

அல்லாஹ்விற்கு வாரிசு

அவன் நாடினால் தன்னிலிருந்தே

உருவாக்க முடியும்  : 39:4

(பெண்) துணை இல்லாததால் வாரிசு இல்லை    : 6:101-102

அல்லாஹ்வின் ஆணையால் மரியம்

(ஆண்) துணையின்றி தாயானார்                   : 19:21  

‘குன்’ என்றால் உடனே உருவாகிவிடும்                     : 2:117, 3:59, 19:35

பாதுகாவலர்களும்  நண்பர்களும்

அல்லாஹ் மட்டுமே                                                                : 2:107, 5:55, 9:116, 17:111, 29:22, 32:4, 42:28

வானவர்கள்                                                                    : 13:11, 41:31-32, 82:10

நபிமார்கள்                                                                      : 5:55, 13:11

நம்பிக்கையளர்கள்                                                    : 9:71,

கிருஸ்துவர்கள்                                                                            : 5.82

வேதங்களின் நிலை

மக்காவிற்கும் அதை சுற்றியிருக்கும்

பகுதி மக்களுக்காக   : 42:7

நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது                                             : 2:85, 2:159, 3:138, 6:103,6:116,10:37, 16:89

பல பொருள் தரும் வசனங்கள் உள்ளது                 : 3:7

யூதர்களும் கிருஸ்துவர்களும் மாற்றிவிட்டனர் : 2:75 79, 3:78, 3:187, 4:46, 5:13, 5:41, 41:43,                                                                                            7:162, 9:169

யாரும் மாற்ற இயலாது                                                      : 6:34, 6:115, 10:64,

அல்லாஹ் மாற்றுவான்                                                        : 2:106, 13:39, 16:101

மறுப்பாளர்களுக்குசவால்

ஒரு அத்தியாயத்தைக் கொண்டுவர முடியுமா?  : 2:23, 10:38

பத்து அத்தியாயங்களை கொண்டுவர முடியுமா?              : 11:13

முழு குர்ஆனைக் கொண்டுவர முடியுமா?             : 17:88, 52:34

இரண்டு வேதங்களைக் கொண்டுவர முடியுமா?                : 28:49

மனிதனுடைய செயல்களுக்கு காரணம்

மனிதனின் அறிவே                                                                 : 2:6, 4:79, 6:12, 6:149, 8:55, 11:118,

30:9, 42:30

சைத்தான்                                                                        : 4:120, 38:41

அல்லாஹ்வின் விதி                                             : 2:6-7, 2:272, 4:78, 6:9, 57:22, 36:7…

அல்லாஹ்வின்ஒருநாள்என்பது (சந்திர நாட்காட்டியின்படி)

1,000 ஆண்டுகள்                                                                            : 22:47

50,000 ஆண்டுகள்                                                                         : 70:4

யூதர்களும்கிருஸ்துவர்களும்

அவர்களின் செயல்களுக்கு ஏற்ப

தீர்ப்பளிக்கப்படும்       : 2:62, 2:139

நிரந்தரமான நரக தண்டனை                                            : 4:150-151, 9:17, 9:30

அவர்கள் கொல்லப்படவேண்டும்                                   : 5:33, 5:54, 8:39, 9:5, 9:29, 47:4,

நெருங்கிய நண்பர்கள்                                                             : 5:82

(கிருஸ்துவர்கள்)எதிரிகள்                                                     : 3:118, 5:51, 5:57, 5:82 (யூதர்கள்),

58:14, 60:13

அவர்களைப் மன்னிகவும்                                    : 5:13

அவரவர் பாதை அவரவர்களுக்கு                                 : 109:6

அவர்களின் பெண்களைத்

திருமணம் செய்யலாம்                         : 5:5, 9:30

அவர்களின் பெண்களைத்

திருமணம் செய்யக்கூடாது : 2:221, 60:10

நபிமார்களின் நிலை

நபிமார்களிடையே பேதம் பார்க்கக்கூடாது             : 4:152

அவர்களிடையே தகுதி வேறுபாடு இருந்தது        : 2:253, 17:55

ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும்

அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர்                     : 16:36, 29:27, 35:24

சமுதாயத்தின் மொழியிலே

அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர்                     : 14:4

அரேபியர்களிடையே அனுப்பப்படவில்லை           : 28:46, 32:3, 34:44, 36:6

நபி ஈஸா இறக்கவில்லை                                 : 4:157, 4:158

நபிமார்களுக்கும் மரணம் உறுதியானது                  : 3:144, 23:15, 39:30

நபி யூனுஸ் வெட்டவெளியில் வீசப்பட்டார்        : 37:145

நபி யூனுஸ் வெட்டவெளியில் வீசப்படவில்லை            : 68:49

 

பத்ரு போரில்

1000 வானவர்கள்                                                                         : 8:9

3000 வானவர்கள்                                                                         : 3:124

5000 வானவர்கள்                                                                        : 3:125

தீர்ப்பு நாளில்…

எவருடைய பரிந்துரைகளும் ஏற்கப்படமாட்டாது              : 2::48, 2:123, 2:254, 6:51, 78:37

பரிந்துரைகள் ஏற்கப்படும்                                    : 10:3, 34:23, 20:109, 21:23, 53:56

நரகத்தில்மறுப்பாளர்களுக்குஉணவு

ஜக்கூம் பழம் மட்டுமே                                                         : 37:62 – 66

தரி என்ற முள் வகை மரம் மட்டுமே                      : 88:6

துர்நாற்றமான சீழ் மட்டுமே                                              : 69:36

இன்னும் நிறைய உள்ளது… முயன்றால் நீங்களும் நிறைய எடுக்கலாம்.

Advertisements

4 thoughts on “ஆரம்பத்தை நோக்கி – தொடர் 32

 1. நீங்க குறிப்பிட்ட அனைத்து குரான்களையும் பார்க்க முடியவில்லை. இதுவரை 28 குரான்களை படித்து விட்டேன்.
  அல்லாவின் கோ…ணம் கிழிந்திருப்பது தெரிகின்றது

 2. தண்ணிர் பூமியிலிருந்து வருது. 79:31
  வானத்திலிருந்து கொண்டுவந்து பூமியில் தங்க வைக்குறோம் 23:18.

  முஃமின்களே! கிறிஸ்தவர்கலோடு சேராதிர்கள். 5:51
  கிறிஸ்தவர்கள் முஃமின்களுக்கு நேசத்தால் மிகவும் நெருங்கியவர்களாக இருபார்கள் 5:82

  Hadiths of the day (பிளேக்)

  இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
  “மதீனாவின் வாசல்களில் வானவர்கள் இருப்பர்! மதீனாவிற்குள் (பிளேக் போன்ற) கொள்ளை நோயும் தஜ்ஜாலும் நுழைய முடியாது!”
  என அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார்.

  இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
  பிளேக் (போன்ற கொள்ளை) நோயால் இறக்கிற ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கும் உயிர்த்தியாகியின் அந்தஸ்து கிடைக்கும்.
  என அனஸ் இப்னு மாலிக்(ரலி) அறிவித்தார்.

 3. எந்த மதம் சார்ந்த கருத்துக்கள், கேள்வி கேட்கும் போது காணாமல்தான் போய்விடுகிறது.

  மக்கள் கேள்வி கேட்க தயங்குவதால் மதம் நீடித்து நிலைத்து நிற்கிறது.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s